อ.สมบัติ เรืองแรงสกุล

Mr.Sombat Rangrangsakun

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี

E-mail : sombat@siam.edu

วุฒิการศึกษา

ตารางสอนอาจารย์

 

ห้องทำงาน

ประวัติการทำงาน

วิชาที่สอน

ผลงานตีพิมพ์ และตำรา

 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจและถนัด

ฺฺBack